Cennik dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania pacjentom indywidualnej dokumentacji medycznej

 1. Dokumentacja medyczna jest własnością Centrum. Pacjent ma jednak prawo żądać od Centrum udostępnienia dokumentacji medycznej.
 2. Indywidualną dokumentację medyczną udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku pacjenta, którego dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej. Wniosek  należy złożyć w recepcji Centrum lub przesłać pocztą na adres Centrum ul. Nowa 5, 66-400 Gorzów Wlkp.
 3. Dokumentację udostępnia się w formie kopii, wyciągów bądź odpisów.
 4. Kserokopie dokumentacji sporządzane są przez uprawnionego pracownika Centrum, który dokonuje również potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
 5. Wysokość opłat z tytułu udostępnienia dokumentacji medycznej ustalana jest na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, zgodnie z danymi publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny. Maksymalna wysokość opłat za:
  • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
  • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
  • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;

OPŁATA UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 1. W okresie od 1 lutego 2014r . obowiązują następujące opłaty  udostępniania dokumentacji medycznej:
  • jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 7,38 zł brutto w  tym: 23 % podatku VAT
  • jedna strona kopii dokumentacji medycznej – 0,73 zł brutto w tym: 23 % podatku VAT
  • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych –7,38 zł brutto w tym: 23 % podatku VAT
 2. Istnieje możliwość wysłania kserokopii dokumentacji medycznej pocztą. Pacjent dostaje wówczas fakturę, obejmującą koszt sporządzenia kopii i koszty przesyłki wg. stawek Poczty Polskiej.
 3. Przesyłki pocztowe na ogół dokonywane są listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Recepcji Centrum pod numerem telefonu: 957366700.

Do pobrania:

Wniosek o udostępnianie dokumentacji medycznej.

X

Kontakt